Poniższy dokument zatytułowany „Polityka Ochrony Danych Osobowych” (dalej: “Polityka”) określa zasady ochrony danych osobowych w gabinecie Psychologa Katarzyny Pigulskiej (dalej oznaczanego także jako: „Ośrodek Relacji” lub “Psycholog”). Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego “RODO”.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług w ramach Ośrodka Relacji.

I. Administrator Danych Osobowych

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Pigulska, prowadząca działalność pod nazwą “Ośrodek Relacji”, adres e-mail: daneosobowe@osrodekrelacji.pl, tel. 737 181 898, www.osrodekrelacji.pl

II. Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania:

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa w ściśle określonych celach, tj.:

 • w celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie konsultacji psychologicznych, psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej, warsztatów rozwojowych, szkoleń, spotkań grup wsparcia  na podstawie Pani/Pana zainteresowania daną formą
  wsparcia i moimi usługami w tym zakresie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz f) “RODO”),
 • w celu realizacji procesu superwizji, w którym jako psychoterapeuta, współpracuję z:
  a/ certyfikowanym superwizorem, czyli doświadczonym psychoterapeutą praktykiem,
  b/ innymi psychoterapeutami (interwizja) w celu poszerzania swoich umiejętności zawodowych i zapewnianie Pani/Panu bezpieczeństwa przy oferowanej formie wsparcia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz f) “RODO”),
 • w celach archiwizacji danych dla zabezpieczenia informacji na wypadek ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) “RODO”),
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości świadczonych przeze mnie usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) “RODO”),
 • w celach marketingowych (wyłącznie po uzyskaniu Pani/Pana wyraźnej zgody): wysyłanie ofert świadczonych usług, propozycji uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach, informacji o usługach, promocjach, wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek Relacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) “RODO”),
 • w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków/faktur za wykonane usługi. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) “RODO” w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 • w celach marketingowych (wyłącznie po uzyskaniu Pani/Pana wyraźnej zgody): poprzez wysyłanie ofert świadczonych usług, propozycji uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach, wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek Relacji oraz innych propozycji lektur, aktualności publikowanych na stronie Psychologa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) “RODO”).

III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Ośrodek Relacji przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia.
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub korespondencyjny.
 • Pozostałe rodzaje danych osobowych: wykształcenie, sytuacja rodzinna, stan zdrowia oraz wszelkie inne dane, które zostały przez Panią/Pana podane dla celów, o których mowa w pkt. II powyżej.

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. II powyżej:

 • przez okres 5 lat od zakończenia kontaktów z Ośrodek Relacji;
 • w przypadku dochodzenia roszczeń – do czasu zakończenia sporu;
 • lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

V. Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe ujawniane są następującym kategoriom odbiorców:

 • osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. psychologom, psychoterapeutom, lekarzom), którzy udzielają tych świadczeń w ramach Ośrodka Relacji;
 • osobom upoważnionym przez Panią/Pana w związku z realizacją praw Pacjenta;
 • dostawcom usług informatycznych oraz innych firm dostarczających rozwiązań technicznych do realizacji usługi;
 • dostawcom usług prawnych i doradczych, w zakresie dochodzenia należnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami;
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VI. Profilowanie oraz udostępnianie do państw trzecich

 1. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będę podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa Klientów Ośrodka Relacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do usunięcia danych jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać dane osobowe;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.